Betingelser

Last ned salgs- og leveringsbetingelser (pdf-fil)

Salgs- og leveringsbetingelser for Storm-Kulde AS (STKU)

For alt salg og service gjelder følgende betingelser:

§ 1 Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for alt salg, og all service fra Storm-Kulde AS, heretter kaldt STKU, i den utstrekning ar de ikke endres av skriftlige avtaler mellom partene.

§ 2 Kontraktsforhold

Kontraktsforholdet er kjøp. Dette gjelder kjøp av varer eller tjenester. Kjøpet skjer mellom næringsdrivende slik at det betraktes som handelskjøp.

§ 3 Henvisning til standard kontrakt

For kontraktsforhold mellom STKU og kjøper, gjelder også NL-92, Alminnelige Leveringsbetingelser, vedtatt av Teknologibedriftenes Landsforbund i Norge, og tilsvarende verkstedstekniske bransjeorganisasjoner i de andre nordiske land for levering av maskiner og annet mekanisk og elektrisk utstyr. Bestemmelsene i NL-92 gjelder så fremt de ikke er fraveket i nærvær av kontrakt, eller skriftlig avtalt mellom partene.

§ 4 Priser

Alle priser i våre prislister og våre tilbud er oppgitt uten MVA – dersom ikke annet er spesielt angitt.  Selger kan foreta prisendringer uten forvarsel på grunnlag av valutakurssvingninger, renteendringer og prisendringer fra leverandører/produsenter.

§ 5 Tilbud

Alle tilbud er uforbindtlige. Avtale er først inngått når STKU skriftlig bekrefter den mottatte ordre. Foreligger skriftlig tilbud som grunnlag for ordre, må ordren være STKU i hende innen gyldighetsfristens utløp + 1 – en uke. Ordres mottatt etter dette blir bekreftet til leveringsdagens priser.

§ 6 Eiendomsrett

Alle tegninger og planløsninger er beskyttet av Åndsverkloven, og forblir STKU sin eiendom. Tegninger, planløsninger og tilbud kan ikke forevises, utlånes eller overdras til andre uten STKU skriftlige samtykke.

§ 7 Tekniske opplysninger

Illustrasjoner, tegninger, brosjyrer, kataloger og oppgaver over priser, tekniske data, som vekt, mål, ytelse, kraftbehov mm. og annet salgs- og reklamemateriell er veiledende og må ikke oppfattes som endelig å bindene.

Tekniske data som er uttrykkelig garantert i avtaler, må forstås med de toleranser som er vanlig i følge standarder eller kutyme for vedkommende varesort.

Betegnelsen ”ca” betyr et spillerom på 10 – 15% opp eller ned.  Kjøperen har risiko for at de tekniske data, og salgsgjenstanden i enhver henseende, passer for hans behov.

Tekniske råd i forbindelse med kjøp av maskiner, utstyr og tjenester må betraktes som veiledende, og selger har bare det ansvar for uaktsomhet som går inn under reklamasjonsbetingelsene i §§ 18 og 19.

§ 8 Leveringstid

De fleste varer leveres fra lager med vanlig forbehold om mellomsalg. Leveringstiden beregnes ut fra følgende forhold:

  1. På det tidspunkt partene har blitt enige om
  2. Den dag selgeren mottar den del av betaling som i henhold til avtalen skal erlegges forskuddsvis
§ 9 Levering og risiko overgang

Vanlige salgsklausuler skal fortolkes i overensstemmelse med de internasjonale Regler for Tolking av Handelsutrykk (Incoterms). Inneholder den skriftlige avtalen intet om leveringsmåte og risikoovergang, gjelder klausulen fritt ab. lager. Etter anmodning besørger STKU transportforsikring for kjøpers regning.

§ 10 Salgspant

Ved kjøp har selgeren (STKU), inntil hele kjøpesummen, med eventuelle tillegg av renter og omkostninger, er betalt i sin helhet, salgspant i henhold til lov av 8. februar 1980, om pant. Kjøperen er uberettiget til å rå over kjøpsgjenstanden i strid med avtalen så vel rettslig som faktisk, på en slik måte at det kan være til skade for selgerens eiendomsrett. Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet.

§ 11 Priser

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, blir alle ordre notert til leveringsdagens priser. Såfremt produsentens/leverandørens priser, valuta, frakt, assuranse, tollsatser, offentlige avgifter og gebyrer endres i forhold til det som gjaldt ved kontraktsinngåelsen, kan prisene endres tilsvarende. Økede omkostninger som skyldes forhold hos kunde, så som lager leie, økede transportkostnader grunnet av at forsendelsen må skje på annen måte enn normalt, eller forutsatt ved avtalens inngåelse, betales av kjøper.

Prisen gjelder inklusive originalemballasje, men eksklusive spesialemballasje hvis annet ikke er uttrykkelig skriftlig avtalt.

Våre priser er netto kontantpriser eks. merverdiavgift eller andre avgifter vi måtte bli pålagt av bransje eller offentlig myndighet.

§ 12 Mottaksplikt

Dersom kjøper unnlater å motta leveringsferdige produkter / tjenester når leveringstiden er kommet, er han likevel forpliktet til å erlegge enhver betaling som er gjort avhengig av levering, som om produktet / tjenesten hadde vært levert. Kjøperen forplikter seg til å motta salgsgjenstanden. Unnlater kjøperen innen rimelig tid etter å ha blitt oppfordret til det, å motta produkt / tjeneste, kan selger heve kjøpet å kreve erstatning. For øvrig gjelder bestemmelsene i Lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27, §§ 51 og 60.

§ 13 Betalingsbetingelser

Har ikke partene skriftlig avtalt annerledes gjelder følgende betingelser:

Netto kontant pr. 10 dager for kredittkunder, alle andre netto kontant.

For ordres over kr. 50.000,- mot bankgaranti dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved overskridelse av den avtalte fastsatte betalingstid regnes morarenter per påbegynt måned til selgerens gjeldende rentesats som står påført på tilbud og ordrebekreftelse.

§ 14  Annullering

Ønsker kjøper å annullere en bekreftet ordre av standardprodukter, debiteres 15% av kontraktsummen ved annullering inntil 4 uker før levering skal skje. Ved annullering mindre en 4 uker før levering, debiteres 20% av kontraktsummen. På spesialleveranser godtas ingen annullasjon Retur av levert varer godtas kun etter skriftlig avtale med leverandøren, og kjøper belastes med minst 20% av kjøpesummen.

§ 15 Forsinket levering

Den oppgitte leveringstidene er kun veiledende med mindre noe annet er uttrykkelig skriftlig bestemt i kontrakt.

Er intet oppgitt, betraktes leveringstiden som veiledende. Blir selgeren oppmerksom på at levering ikke vil finne sted innefor rammen av veiledende leveringstid, eller til garantert tid, bør han gi kjøper beskjed om dette.

Inntreffer forsinkelsen som en følge av force majeure jfr. § 17, forlenges leveringstiden med den tid force majeure situasjonen varer. Hvis den avtalte leveringstiden, veiledende eller garanterte, overskrides med 6 – seks uker, har kjøperen rett til å heve kjøpet. Ved levering fra våre underleverandører får kjøper dog bare rett til å heve kjøpet såfremt selgeren kan gjøre hjevingsretten gjeldende for sine leverandører. Det er en forutsetning at den leverende leverandør salgsbetingelser er meddelt kjøperen jfr. § 22

§ 16 Erstatning for forsinket levering

For oversittelse av veiledende leveringstid betales ingen erstatning. For oversittelse av garantert leveringstid betales ingen erstatning, dersom annet ikke er uttrykkelig skriftlig avtalt i kontrakt. Erstatninger for forsinket levering, normalerstatning, (konvensjonalbot) beregnes med 0,5% pr. uke av den del av den avtalte kjøpesum som knytter seg til den del av salgsgjenstanden som på grunn av forsinkelsen ikke kan tas i bruk som forutsatt. Overstiger det beløp hvilke konvensjonalboten skal beregnes, NOK 50.000,- beregnes konvensjonalboten med 0,25% pr. uke. Konvensjonalboten er begrenset til inntil 7,5% av den del av kjøpesummen som dekker den del av leveransen som ikke kan tas i bruk som forutsatt.

Kjøperen kan ikke beregne noen annen form for erstatning, og normalerstatningen bortfaller hvis det med rimelighet må kunne antas at kjøperen ikke har lidd noe økonomisk tap, f. eks. at han ikke har vært klar til å motta leveransen.

Hvis salgsgjenstanden skal leveres fra verk eller helt eller delvis fra underleverandør, får kjøperen bare krav på erstatning såfremt selger kan gjøre tilsvarende erstatningskrav gjeldende mot sin leverandør. Det er en forutsetning at det leverende verks, eller underleverandørens salgsbetingelser er meddelt kjøperen jfr, § 22.

Salgsgjenstanden anses som levert når den er kommet i kjøperens besittelse på den måte som er avtalt § 9 selv om selgeren senere må foreta rettelsesarbeider jfr. § 17. Eller foreta etterleveringer av deler som er av uvesentlig økonomisk betydning i forhold til leveransen i sin helhet.

§ 17 Force majeure

Som force majeure regnes enhver omstendighet som faller inn under Lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 § 23, både når slike hindringer er generelle, og når de rammer selgeren selv, eller det verk som er valgt til å forarbeide salgsgjenstanden eller dets underleverandører. Som force majeure regnes dessuten industrielle uoverensstemmelser, og andre forhold, herunder streik, lockout, brann, mobilisering, krig, embargo, valutarestriksjoner, alminnelig mangel på transport, mangel på råvarer og rasjonering av energi, eller andre forhold som dekkes av force majeure.

§ 18 undersøkelsesplikt og reklamasjon

Reklamasjon på grunn av mangler ved salgsgjenstanden skal skje straks, og anses å være foretatt i rett tid hvis den er kommet selgeren skriftlig i hende senest 14 dager etter levering. Kjøperen er forpliktet til å undersøke salgsgjenstanden ved mottagelse av denne.  Reklamasjon på grunn av mangler som først kan oppdages når gjenstanden er montert og prøvekjørt, anses å være foretatt i rett tid når den foretas skriftlig straks etter at mangelen er konstatert.

I stede for lov av 13. mai 1988 nr. 27 §32 nr. 2 gjelder følgende regel: Har ikke kjøperen innen to år etter gjenstandens overtagelse meddelt selgeren at han vil påberope seg en mangel, kan han ikke senere gjøre den gjeldende, med mindre selgeren skriftlig har påtatt seg å innestå for gjenstanden i lengre tid, eller har handlet svikaktig.

Enhver reklamasjon skal være skriftlig, inneholde meddelelse om at kjøperen vil påberope seg mangelen, samt beskrivelse av denne. Ved retur av bestilt varer, hvor returen ikke skyldes reparasjoner, erstatninger eller feil fra selgerens side, belastes kunden med selgerens utlegg og returomkostninger med 20% av varens fakturaverdi eller minimum kr. 100,- Dersom returen skjer jfr. § 14.

§ 19 Reklamasjonsfrist og avhjelping av mangler

Kjøperen kan påklage kontraktsmessige mangler ved gjenstanden innen 12 måneder regnet fra fakturadato. Denne fristen forlenges ikke om kjøperen unnlater å ta salgsgjenstanden i bruk straks, uansett årsak til dette. Selgeren har rett til å avhjelpe en kontraktsmessig mangel innen rimelig tid etter at han har fått kjøperens meddelelse om den. Kjøperen har bevisbyrden for at det foreligger en kontraktsmessig mangel. Reklamasjonsfrist gjelder bare feil som oppstår under de ved avtalens inngåelse forutsatte arbeidsforhold, og ved riktig anvendelse. Den omfatter således ikke mangler som skyldes tilfeldige begivenheter, herunder uriktig smøring eller kjøperens uriktig montering eller feilaktig bruk av salgsgjenstanden. Ved reklamasjon på kompressor eller andre komponenter som arbeider i et komplett system, plikter kjøper å gi opplysninger om systemets oppbygging, driftsbetingelser og forekommende driftsforstyrrelser. Feil forårsaket av systemfeil, veskeslag, oljemangel, smøresvikt p.g.a. oljevandring, forurensninger og fuktighet i anlegget er ikke gjenstand for reklamasjon (Erstattes ikke) Det samme gjelder for utskifting av kompressorer i anlegg i drift. Retten til å påberope seg mangler bortfaller hvis salgsgjenstanden etter at den er levert er blitt forandret eller reparert av andre en selgeren uten vårt skriftlige samtykke. Det samme gjelder dersom de anbefalte vedlikeholdsveiledninger og driftsinstrukser ikke blir fulgt.

En vanlig anmodning om service eller retting av mangler er ikke reklamasjon i lovens forstand. En slik anmodning gjelder bare som reklamasjon dersom den oppfyller vilkårene i § 18, nest siste avsnitt. Såfremt  betingelsene for erstatning foreligger, er det kun den defekte delen som erstattes. Eventuelle tap av kuldemedium, reise, diett og andre påløpne utgifter for å utbedre feilen erstattes ikke av selger. Kjøperen bærer helt ut følgende av spenningsvariasjoner eller andre feil ved elektrisitetsforsyningen. Levering av erstatningsvarer skjer i henhold til standard leveringsbetingelser.

§ 20 Kjøperens hevingsrett ved mangel- full levering

Såfremt selgeren avhjelper en påberopt mangel eller feil innen rimelig tid, har kjøperen ikke anledning til å heve kjøpet. Ved bedømmelse av hvorvidt den medgåtte tid er rimelig, skal det tas hensyn til at selgeren skal ha anledning til  å innhente vedkommende produsent eller underleverandørs uttalelse om hvorvidt der foreligger en mangel eller feil. Selgeren har likeledes rett til å overlate til produsent / underleverandør å utføre rettelsesarbeidet. Er en vesentlig feil eller mangel ikke blitt avhjulpet innen rimelig tid etter at kjøperen har påberopt seg denne, har kjøperen rett til å heve kjøpet såfremt feilen eller mangelen er vesentlig. Kravet om å heve kjøpet må fremsettes skriftlig straks det er konstatert at mangelen ikke vil eller kan bli utbedret. Retten til å heve kjøpet er bare i behold såfremt kjøperen har påberopt seg mangelen på den for reklamasjoner fastsatte måte, innen reklamasjonsfristens utløp og straks mangelen ble konstatert.

Hvis Salgsgjenstanden er spesialprodusert for kjøperen og helt eller delvis er levert av underleverandører, får kjøperen dog bare rett til å heve kjøpet i den utstrekning selgeren kan gjøre hevingsretten gjeldende ovenfor sin leverandør. Selgeren er ikke under noen omstendighet forpliktet til å tilbakebetale kjøperen forskudd som er betalt til underleverandør, og som selger ikke får tilbakebetalt. Er salgsgjenstanden tilvirket av selgeren etter kjøpers oppgave (spesifikasjon) eller ønsker, og salgsgjenstanden uansett mangelen har verdi for kjøperen, har selgeren rett til å kreve at kjøpet opprettholdes for denne dels vedkommende mot forholdsmessig avslag i kjøpesummen.

§ 21 Begrensing av erstatningsansvar (produktansvar)

Selgeren blir ikke forpliktet til å betale noen for erstatning eller prisavslag hvis en kontraktsmessig mangel blir rettet, jfr. §§ 18 – 20, eller hvis kjøperen har tapt sin rett til å heve kjøpet. Mangel i kontraktsmessig forstand foreligger bare hvis selgers leveranse har vesentlige avvik fra de spesifikasjoner som er oppgitt, og dette må karakteriseres som vesentlig avvik fra normal kvalitetsstandard innefor våre bransjer.  Hvis kjøperen med rette hever kjøpet, kan ha kreve betalt kjøpesum tilbake, uten tillegg av renter, mot å stille salgsgjenstanden til selgerens disposisjon i selgerens lokale. Hvis salgsgjenstanden har vært i bruk, skal selgeren godskrives vanlig leie. Demontering av salgsgjenstanden skjer på kjøperens bekostning, og selgeren er ikke forpliktet til å godtgjøre bygningsmessig arbeider eller andre utgifter som kjøper har hatt i forbindelse med monteringen av salgsgjenstanden- eller fjerning av den. Selgeren fraskriver seg ethvert ansvar for forhold som kjøperen ikke har reklamert på innen 2 år regnet fra levering. Det samme gjelder for bl.a. tap av kuldemedium, oljer og lignende. Selgeren er ikke i noe tilfelle pliktig til å svare erstatning for direkte eller indirekte produksjonstap, eller for skader som salgsgjenstanden eller bruken av den har voldt på person eller andre gjenstander, herunder f. eks. råvarer, eller halvfabrikata. Selgeren fraskriver seg for øvrig ansvar, herunder produktansvar, for forhold som ikke kan karakteriseres som forsett eller grov uaktsomhet fra hans side. Selgeren fraskriver seg ethvert ansvar for skade forvoldt av tredjemann. Når det gjelder konsekvens- og følgeskader, fraskriver selger seg uttrykkelig ethvert erstatningsansvar

med hensyn til varer som måtte gå tapt på grunn av feil, mangler, temperatursvikt eller andre forhold ved salgsgjenstanden. Eiere av kjøle- eller frysevarer henvises i denne forbindelse til selv å sørge for at varer og utstyr er forsikret mot skader som følge av svikt i kjøleanlegg.

§ 22 Verkslevering

Når det i kontrakten er forutsatt levering fra ett bestemt verk eller underleverandør, skjer salget på det leverende verk/underleverandørs betingelser, i tillegg til disse salgs- og leveringsbetingelser. I tilfelle av uoverensstemmelser går verkets/underleverandørens betingelser foran.

§ 23 Brukt utstyr

For alt brukt utstyr selges disse i den stand de befinner seg i, uten noen form for garanti. For reparerte kompressorer, og andre tekniske komponenter er reklamasjonsfristen 6 måneder. For nye eller brukte kompressorer som settes inn som erstatninger i eksisterende kuldeanlegg er det ingen garanti eller reklamasjonsrett.

§ 24 Installasjon

Montering og igangkjøring skjer for kjøpers regning dersom annet ikke er skriftlig avtalt. Opplæring ut over det som gis i forbindelse med igangkjøring kan tilbys mot avtalt godtgjørelse. Som hovedregel, dersom annet ikke er avtalt, er alt elektriker-, rørlegger- og bygningsmessige arbeider utenfor vår levering, og er kjøpers ansvar.

Alle elektriker-, rørlegger- og bygningsmessige arbeider, mål og forarbeider som er kjøpers ansvar, må være riktig utført i henhold til selgers spesifikasjoner. Selger er ikke ansvarlig for forsinkelser og problemer som skyldes mangelfull oppfølging fra kjøper.

§25 Tvister

Oppstår tvist i anledning avtalen, søkes denne løst ved megling. Nøytral meglingsmann oppnevnes av NHO-Telemark. Hvis megling ikke fører til resultat, skal tvisten avgjøres ved voldgift etter tvml. kap. 32. Voldgiftsrettens formann oppnevnes av Den Norske Advokatforening. En voldgiftsdommer oppnevnes av NHO-Telemark og en voldgiftsdommer av Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes landsforening (KELF)

Voldgiftsforhandlingene skal finne sted i Skien.

Salgs- og leveringsbetingelser gjelder fra 1. desember 2011, og erstatter tidligere betingelser.