F-Gass

Vi er f-gass sertifisert, nå også re-sertifiserte etter den nye EU-forordningen!

Fakta om fluorholdige gasser

  • Fluorholdige gasser finnes ikke naturlig i atmosfæren, men framstilles industrielt eller dannes i industriprosesser.
  • Fluorholdige gasser brukes for eksempel som kjølemedier, som isolatorer i høyspentutstyr, som brannslukningsmidler og til produksjon av isolasjonsskum.
  • De fleste av disse gassene har sterk drivhuseffekt og noen har også svært lang levetid i atmosfæren.


F-gass forordningen er et regelverk som kommer fra EU og som setter krav til eiere av kjøleanlegg, varmepumper og luftkjølingsutstyr, samt til firmaer og personer som utfører service og vedlikehold. Formålet med forordningen er å redusere utslippene av de moderat til sterke klimagassene hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6).

Her kan du lese om Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 av 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og om opphevelse av forordning (EF) nr. 842/2006 EØS.

Forordningen er omsider blitt en del av den norske loven, og er nå hjemlet i Produktforskriften (kap. 6a om flourholdige stoffer), som trådte i kraft den 19. desember 2018. Det er laget en egen nedfasingsplan for Norge som gjelder fra 1. januar 2019.

Hovedfokus er minimalisering av lekkasjer og oppsamling av brukt gass fra typiske bruksområder. Det stilles krav til bokføring av gassforbruk og regelmessige lekkasjekontroller for stasjonære kjøleanlegg, luftkjølingsutstyr, varmepumper og brannvernsystemer med fyllingsmengder over 5 tonn CO2-ekvivalent (GWP).

I tillegg stilles det krav til merking av anlegg, jf. EU forordning 2015/2068.

Anleggene skal merkes

med type og mengde kuldemedie, beregnet GWP og teksten “Inneholder flourholdige drivhusgasser omfattet av Kyotoprotokollen”.

Krav til anleggseiere iht F-gassforordningen

For å redusere utslipp av skadelige klimagasser, har EU og Norge innført regelverket om fluorholdige klimagasser EF nr. 517/2014 –  F-gassforordningen.

Ytterligere info: http://miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Veileder/EU-forordningen-om-fluorholdige-klimagasser

I hovedtrekk for anleggseiere betyr dette ansvar for:

Krav om lekkasjekontroll for stasjonære kjøleanlegg, luftkjølingsutstyr, varmepumper og brannvernutstyr.

Anlegg over 5T CO2 kontrolleres hver 12 måned
Anlegg over 50T CO2 kontrolleres hver sjette måned
Anlegg over 500T CO2 kontrolleres hver tredje måned*
(* krav til system for deteksjon av lekkasje for anlegg over 500T CO2)

Anlegg over 5 tonn CO2-ekvivalent (GWP) krav til føring av loggbok.

Fyllingsmengde, type gass, avtappet gass og tilført gass under service og vedlikehold, Resultat av lekkasjekontroll, dato og utførende person, firma. Krav til reparasjon av lekkasjen innen 1 mnd, dokumentasjon på reparasjonen med dato, med mer. Dokumentasjon om skroting, samt avhending av gass.

Anleggseier skal påse at det firma som utfører service og vedlikehold, lekkasjesøking og eventuelt utfører reparasjon av anlegget må være sertifisert. Bedriften skal være sertifisert og personellet som jobber med anlegget skal være sertifisert iht F-gassforordningen.

For å sjekke om firmaet er sertifisert, kan du søke opp firmaet her hos returgass sine hjemmesider. Her ser du også hvilken kategori firmaet er sertifisert innen.

Storm-Kulde AS er sertifisert i høyeste kategori (1).

Myndighetskrav:

Dette er et lovpålagt krav som vil bli fulgt opp av Miljødirektoratet. På oppfordring fra myndighetene skal anleggseier kunne legge frem loggbok for alle anlegg over GWP 5 tonn CO2-ekvivalent.

Tilsyn:

Etter 01.09.13 vil Miljødirektoratet følge opp at regelverket blir fulgt og gjennomføre risikobasert tilsyn iht F-gassforordningen. Tilsynet rettes mot aktuelle virksomheter som har ansvar for å overholde krav i regelverket, bla anleggseiere av kjøleanlegg, varmepumper og luftkjølingsutstyr samt de som monterer og utfører service og vedlikehold på utstyret.

Vi har som en rettleder for våre kunder laget en tabell som gir en oversikt over de nye lekkasjekravene for f-gassene.

Kontakt oss:

Telefoner:

Telefon: 35 94 70 00 /
Vakttlf: 97 87 70 11

E-Post:

post@stormkulde.no

Web:

www.stormkulde.no

Adresse:

Ringsevja 11
3830 ULEFOSS